Marknadsbrev April 2024

Fortsatt stark utveckling på världens börser

I mars breddades börsuppgången till eftersläntrarna, drivet av motståndskraftiga ekonomier samtidigt som både riskviljan ökat och finansieringsvillkor fort förbättrats. Uppgången har hittills utgjorts av stigande värderingar medan vinstförväntningarna fortsatt falla. Frågan nu är om kurserna springer före upprevideringar av vinstförväntningarna eller om skiftet i sentiment är tillfälligt. Bolagens försäljning tenderar att hänga ihop med nominell BNP-tillväxt och fortsätter BNP-prognoserna att skruvas upp kommer sannolikt även försäljningsprognoserna för bolagen göra det. Marginalerna är efter den här inflationsperioden dock historiskt höga och det finns risk för en viss motvind för bolagsvinsterna från en normalisering av marginalerna.

Det är dock inte bara aktiemarknaden som reagerat positivt på en allt mer optimistisk inramning. Kreditmarknaden fortsatte att gå mycket starkt under mars. På räntemarknaden fortsatte däremot förväntningarna på räntesänkningar i både USA och Europa justeras ner på grund av kärninflation som planat ut, men det fick även i mars begränsad effekt på risktillgångar. Lite överraskande är att den här omvärderingen fortfarande inte har skapat någon turbulens på finansmarknaderna. En trögare nedgång i kärninflationen skulle kunna tolkas som enbart negativt, men avspeglar samtidigt en tillväxt som har trotsat farhågor om en besvärlig lågkonjunktur. Trots stora slag på räntemarknaden var volatiliteten på aktiemarknaden och kreditmarknaden mycket låg under mars. I lägen med mycket låg volatilitet har det historiskt lönat sig att kortsiktigt vara försiktigt. Bevisbördan på bolagen har ökat kraftigt på kort tid och det blir allt viktigare att rapportsäsongen som startar under april lever upp till förväntningarna. Samtidigt finns det stora möjligheter att utnyttja i en bred allokering.

Under det första kvartalet har vi bevittnat betydande förändringar i inflationstrender och ränteförväntningar. Marknadsförväntningarna, som tidigare steg snabbt mot slutet av föregående år, har nu återgått nästan helt till nivåer som observerades några månader innan årsskiftet. Förväntningarna på de första räntesänkningarna i USA och Europa har förflyttats till en senare tidpunkt, med en prognos om de första sänkningarna under sommaren, vilket överensstämmer med vår tidigare bedömning. Denna fördröjning har delvis motiverats av en långsammare nedgång i konsumentinflationen, trots en generell avmattning i prisökningstakten i andra ekonomiska sektorer. Inledningsvis förutsåg marknaden snabbare centralbanksåtgärder för att sänka räntorna. Förväntningarna minskades med vissa undantag från Bank of Japan som höjde räntorna från -0,1% till 0,1% för första gången på 17 år, vilket avspeglade slutet på negativa räntor i landet.

Schweiziska centralbanken överraskade marknaderna med en sänkning i sin tur på 25 punkter. ECB och FED kommunicerade med försiktighet och undvek för tidiga förklaringar till seger över inflation. Vi förväntar oss nu en nedskärning av räntan under juni. Under kvartalets gång justerades statsobligationsräntorna som svar på förändrat marknadssentiment och ekonomiska indikatorer. 10-åriga statsobligationsräntor ökade över hela linjen (vilket innebar att priserna sjönk). Kreditmarknaden fortsatte att visa styrka under första kvartalet. Förväntningarna på räntesänkningar i både USA och Europa justerades dock nedåt på grund av en stabilisering av kärninflationen, men detta hade begränsad effekt på risktillgångar, även under mars månad.

Kontakta oss för mer information